Aktuelna službena mišljenja u vezi sa radnim odnosom

Zakon o radu („Sl.glasnik RS“, br.24/2005, 61/2005 i 54/2009, dalje: „Zakon“), kao jedan od najprimenjenijih zakona u Republici Srbiji, reguliše prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa. Odredbe ovog Zakona primenjuju se na zaposlene koji rade na teritoriji...

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje un („Sl.glasnik RS“, broj 64/2010 i 26/2011)

Upravni odbor Agencije za hemikalije na sednici održanoj 21. marta 2011. godine, doneo je Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN...