Elektronska dostava izvestaja o fakturisanim uslugama

Zakon o deviznom poslovanju („Sl.glasnik RS“, br.62/2006) reguliše osnivanje i delokrug deviznog inspektorata. Devizni inspektorat se osniva kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija i poverava mu se vršenje inspekcijskih poslova, poslova...