Legalizacija objekata

Dana 01.11.2013. godine stupio je na snagu Zakon o legalizaciji objekata (“Sl.glasnik RS”, br.95/2013, dalje “Zakon o legalizaciji”). Pored navedenog zakona, za pitanja legalizacije objekata relevantan je i Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima...