Skip links

Bilteni

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 48/2022) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 48 od 15.04.2022. godine objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju (u daljem tekstu: „Pravilnik”), koji je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno dana 16.04.2022. godine. Naime, Pravilnik propisuje da se poslodavac – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti u Srbiji obavlja istraživanje i razvoj, oslobađa

Obaveštenje o objavljivanju izmena i dopuna propisa o elektronskim fakturama

Obaveštavamo Vas da su dana 08.04.2022. godine donete izmene i dopune seta pravnih akata koji regulišu elektronske fakture, uključujući Uredbu o uslovima i načinu korišćenja elektronskih faktura, zatim Uredbu o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura, Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, korišćenju sistema elektronskih faktura i podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura, kao i Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz

Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta i inovaciju

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 18/2022) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 18 od 11.02.2022. godine objavljena je Uredba određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta i inovaciju (u daljem tekstu: „Uredba“), koja je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 19.02.2022. godine. Privredna društva koja se bave prerađivačkim delatnostima u oblastima sa visokom dodatnom vrednošću (proizvodnja hemikalija, farmaceutskih proizvoda i preparata, električne opreme, računara, motornih vozila,

Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške – Korišćenjem standarda do konkurentnijih proizvoda

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 12/2022) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 12 od 01.02.2022. godine objavljena je Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške – Korišćenjem standarda do konkurentnijih proizvoda, koja stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 09.02.2022. godine. Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (u daljem tekstu: „RAS“) je razvilo Program finansijske podrške – Korišćenjem standarda do konkurentnijih proizvoda (u daljem tekstu: „Program“), za čiju realizaciju u 2022. godini

Zakon o inovacionoj delatnosti

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 129/2021) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 129 od 28.12.2021. godine objavljen je novi Zakon o inovacionoj delatnosti (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 129/21, u daljem tekstu: „Zakon“), koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 05.01.2022. godine, osim odredaba koje se odnose na Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema čija se primena odlaže do obezbeđivanja uslova za uspostavljanje pomenutog Registra, a najkasnije do 31.12.2022. godine. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje

Uredbe o utvrđivanju programa za podršku privrede u 2022. godini

(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 4/2022) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 4 od 14.01.2022. godine objavljen je set Uredbi o utvrđivanju programa podrške mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu, koje su stupile na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 15.01.2022. godine. Navedene programe podsticanja privrede u 2022. godini sprovode Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: „Ministarstvo“) i Fond za razvoj Srbije (u daljem tekstu: „Fond“), koji privrednim subjektima koji ispunjavaju propisane uslove dodeljuju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

(„Sl. glasnik RS“ br.109/2021) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 109 od 19.11.2021. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021; u daljem tekstu: „Zakon“), koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije odnosno 27.11.2021. godine, s izuzetkom odredbi koje se odnose na pokretanje postupka prinudne likvidacije, dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični

Zakon o Zaštitniku građana i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

(„Sl. glasnik RS“ br.109/2021) U Službenom glasniku Republike Srbije broj 105 od 08.11.2021. godine objavljen je novi Zakon o Zaštitniku građana, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji su stupili na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije odnosno 16.11.2021. godine. 1. Zakon o zaštitniku građana Novi Zakon o Zaštitniku građana donosi više značajnih novina, a jedna od njih je produženje mandata Zaštitnika građana. Naime, mandat je

Zakon o zaštiti potrošača

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici Jedanaestog vanrednog zasedanja, 09. septembra 2021. godine, usvojila Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021, u daljem tekstu “Zakon”). Zakon je stupio na snagu 19. septembra 2021. godine, a primenjivaće se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu, odnosno od 20. decembra 2021. godine, osim odredaba čl. 149. do 169. (vansudski način rešavanja potrošačkih sporova), koje se primenjuju po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno

Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije i izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji

U Službenom glasniku RS broj 95 od 01.10.2021. godine objavljena je Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija (u daljem tekstu: „Uredba“), koju je donela Vlada Republike Srbije. Pravo na korišćenje finansijske podrške, u skladu sa Uredbom, imaju obveznici fiskalizacije osnovani i upisani kod nadležnog registra zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine po osnovu poslovnih prostora i poslovnih prostorija za koje je Poreska uprava dodelila jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 96 od 08.10.2021. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: „ZPPPA“) koji će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. Najznačajnije izmene i dopune ZPPPA odnose se na pre svega na poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Obrazac PP–ODO) koju, kako je propisano, po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava kada

Obračun potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača

Uredba o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača („Sl. glasnik RS“, br. 83/2021) Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 26.08.2021. godine usvojila je Uredbu kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača („Sl. glasnik RS“, br. 83/2021 u daljem tekstu: “Uredba”), kojom se bliže uređuje način na koji krajnji kupci mogu postati kupci-proizvođači i uslovi i kriterijum po kojima isti mogu da prodaju električnu energiju koju će proizvoditi putem ugrađenih