Ministar zdravlja je, na osnovu člana 164 stav 9 i člana 204 Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Sl. glasnik RS“, br. 30/10), doneo Pravilnik o načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva („Sl. glasnik RS“, br. 79/2010, u daljem tekstu: Pravilnik“), koji stupa na snagu 06.11.2010. godine.

Ovim Pravilnikom propisuje se način oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva.

Pod oglašavanjem leka, odnosno medicinskog sredstva, podrazumeva se svaki oblik davanja istinitih informacija o leku i medicinskom sredstvu opštoj i stručnoj javnosti radi podsticanja propisivanja leka, snabdevanja lekovima i medicinskim sredstvima, njihove prodaje i potrošnje, od strane nosioca dozvole za lek, odnosno nosioca upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava (u daljem tekstu: „Registar“).

Oglašavanje leka, odnosno medicinskog sredstva obuhvata reklamiranje, promovisanje, davanje besplatnih uzoraka stručnoj javnosti i sponzorisanje naučnih i promotivnih skupova u kojima učestvuje stručna javnost.

Oglašavanje leka mora biti u skladu sa setom karakteristika leka i uputstvom za lek, odobrenim od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, odnosno oglašavanje medicinskog sredstva mora biti u skladu sa odobrenim uputstvom za upotrebu, dok informacije koje se oglašavaju moraju biti istinite, naučno dokazane i ne smeju dovoditi u zabludu stručnu i opštu javnost.

Pored zabrane oglašavanja leka koji nema dozvolu za lek, odnosno čija je dozvola prestala da važi, kao i medicinskog sredstva koje nije upisano u Registar, odnosno čije je rešenje o upisu u Registar prestalo da važi, Pravilnik sadrži i niz konkretnih uputstava i zabrana kojih nosilac leka, odnosno nosilac upisa u Registar medicinskih sredstava mora da se pridžava prilikom oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva opštoj i stručnoj javnosti.